Etapp 3, STJÄRNFORS – NYBERGET

Bild på Etapp 3 Bild på Etapp 3 Bild på Etapp 3

Fakta

Längd: 21 km

Tid: 7 h

Aktiviteter

STJÄRNFORS – NYBERGET

Svårighetsgrad: Röd Röd rektangel

Leden passerar i utkanten av Kindla naturreservat, ett väglöst land där du upplever riktig vildmark. Här vistas björn, varg och lo regelbundet. Klättra upp i utsiktstornet på Kindlahöjden eller Mackarsberg för en otrolig utsikt över Bergslagens storskogar. Gör ett besök på den kulturhistoriska gården Stuttjärn, som ligger högst upp på en moränsluttning. I bergsmansbyn Nyberget kan du övernatta på vandrarhem eller i något av vindskydden vid Dammsjön. Vid Rasbacktjärn, på gränsen till Kindla naturreservat, ligger vår rastplats med vindskydd, toalett och eldstad. Det finns även vindskydd inne i naturreservatet som Länsstyrelsen ansvarar för.

Underlag: Skogsstig och skogsväg

Höjd: 165 m ö h

Färskvatten

Vatten finns vid etappmål Nyberget.  

Transport

Etappen saknar bussförbindelse.

Boende

Nybergets vandrarhem

 

Etappmålet Stjärnfors

Vid etappmålet finns Stjärnfors herrgård med flera museibyggnader. De har bland annat en samling av äldre fordon.
Under senare delen av 1600-talet anlades i Stjärnfors två hammare för bearbetning av tackjärn från de många hyttorna i trakten. Genom åren utvecklades verksamheten och under 1870-talet fanns här en hytta som byggde på den så kallade Bessemermetoden. Här fanns även ett träsliperi som producerade pappersmassa.

Idag är det främst miljön runt bruksherrgården som erinrar om den tidigare verksamheten. Huvudbyggnaden från mitten av 1700-talet fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad 1897. I Stjärnfors finns också golfbana med servering.


Stuttjärn

Den första kilometern går leden parallellt med riksväg 63, mellan Kopparberg och Hällefors. Sedan fortsätter den över vägen och uppför sluttningen mot de gamla odlingsmarkerna vid Stuttjärn, som ligger högst upp på en moränsluttning. En del av gårdens byggnader är mycket gamla och av kulturhistoriskt intresse. Gårdens läge är typiskt för den nykolonisering som skedde i ödemarken i Bergslagen under 1600-talet. Den genomfördes av inflyttade finnar, som du kan läsa mer om nedan. Härifrån har du fin utsikt över omgivningarna.

Idag är sluttningen upp mot Stuttjärn en välvuxen ungskog, men när Bergslagsleden drogs här i början av 1980-talet var här ett kalhygge.

Efter gården Stuttjärn följer leden en vacker gammal körväg som leder ner till den lilla Stuttjärnen, som skymtar fram mellan granarna. Härifrån är det inte långt till den betydligt större sjön Stora Myggsjön, som ligger på 192 meters höjd över havet. Här följer leden en väg längs sjöns södra strand. Där den viker av från sjökanten finns en lämplig plats för bad.

Ett bad kan behövas för sedan går leden kraftigt uppför. Det blir en svettig kilometer innan du belönas med fin utsikt över omgivningarna och den närliggande toppen Rifallshöjden, som ligger 279 meter över havet.


Myggsjötorp

Från berget går sedan leden ned mot de gamla odlingsmarkerna kring Myggsjötorp. Av Myggsjötorp går det idag att se spår efter husgrunden och källaren, samt den välbevarade stenruinen efter ladugården.

Den siste brukaren av Myggsjötorp var Oskar Skålberg med familj (1882—1955). Familjen flyttade från torpet 1933 och strax därefter revs husen och flyttades till Östra Salbofall, som ligger längs riksvägen 3 km väster om Stjärnfors. På fastigheten planterades istället skog.
På höjdsträckningen strax söder om Myggsjötorp följer leden en gammal forväg fram till torpet. Den syns fortfarande mycket tydligt. Efter 8 kilometers vandring kommer du fram till ett säreget flyttblock, som kallas "stenen på stenen". Hela omgivningen är storblockig och präglad av inlandsisens härjningar. Runt blocken växer trolsk granskog.
Söder om Rifallshöjden passerar leden flera gamla igenvuxna odlingsmarker och ett par små tegar, som fortfarande hålls öppna med vallodling. När man går genom skogarna är det svårt att förstå att de öppna markerna en gång dominerade bygden. Skogen planterades nämligen på 1950-talet, då landsbygdens avfolkning tog fart och folket i bygden lämnade sina odlade marker för arbete i fabriker och gruvor nere i Kopparberg och Bångbro.
Efter 9 kilometers vandring passerar leden rester av en gammal kolarkoja. Samtidigt öppnar sig den omgivande skogen och bjuder på en fin utsikt över sjön Ljusnaren och naturreservatet Salboknös, med sin karaktäristiska blockbrant åt söder. Längre bort skymtar konturen av Dalarna.


Finnmarker

Byn Vintermossen är en gammal finnby med rötter från 1600-talet. Det var då de första nybyggarna kom hit från Finland för att bruka jorden. De lockades hit med löften om flera års skattefrihet i utbyte mot att de koloniserade vildmarken. Finnarna ägnade sig åt så kallat svedjebruk, vilket innebär att de brände av skogspartier, där de sedan kunde odla råg och betor i den näringsrika askan. Finnbyarna ligger oftast högt då det höga läget för odlingarna innebar en minskad risk för frostskador på grödorna.
Leden passerar sedan i utkanten av Vintermossen. Det är en bra idé att ta en avstickare och titta på denna sevärda by. Idag har de flesta gårdarna förvandlats till sommarstugor, med endast ett par åretrunt-boende som håller landskapet öppet.

Efter att ha rundat Vintermossen går Bergslagsleden upp på Mackarsberg, som är en av Ljusnarsbergs mest klassiska utsiktspunkter. Mackarsberg ligger på 375 meters höjd och har ett utsiktstorn som erbjuder vidunderlig utsikt åt alla väderstreck. Fyra kilometer norrut syns Salbosjön, och bortanför den sjön Ljusnaren. I Ljusnarens norra ände framförs det årligen en operaföreställning vid namn "Opera på Skäret". Från utkikstornet kan du vidare se ända in i Dalarna. Dessutom kan du se ända bort till Silverknuten (380 m högt), som ligger 10 km norr om Hällefors och till Gillersklack (408 m högt), som ligger 17 km bort.
I öster syns Vintermossen och i sydsydost den lilla Acktjärnen och Dammsjön, som ligger 4 km bort. I väster syns Kindlahöjdens utsiktstorn, som ligger 2 km bort. Efter utsikten går leden nedåt och passerar de vackra björkhagarna kring Norra Bergtorp, varefter den lämnar bebyggelsen och går mot vildmarken i Kindla. Vid Rasbackstjärn, som ligger 13 km söder om Stjärnfors, finns rastplats med vindskydd, eldstad och torrtoalett.


Skvaltkvarn

Strax före rastplatsen vid Rasbackstjärn finns en kort återvändsled, som leder fram till ruinerna efter en liten kvarn. En sådan kvarn kallas skvaltkvarn och drevs i allmänhet med ett litet underfallshjul. Det innebär att man inte behövde någon damm, utan endast några stenar som koncentrerade forsen. Sådana här små kvarnar fanns ofta i varje by, och ibland även på enstaka gårdar, för att kunna mala sitt eget mjöl och därmed slippa transporter ned till de mer bebodda trakterna.

Kindla naturreservat

Efter rastplatsen kommer Bergslagsleden fram till naturreservatet Kindla, som är ett av de största sammanhängande och väglösa vildmarksområdena i Örebroregionen. Bergslagsleden passerar i utkanten av reservatet under ett par kilometer, men för den som känner sig manad finns även ett stort antal leder inne i reservatet. Här finns också flera vindskydd och en övernattningstuga. I Kindla har alla de fyra stora rovdjuren iakttagits, såväl björn och varg som lo och järv. Här trivs den tre-tåiga hackspetten i gammelskogen, liksom skogsfågel som tjäder, orre och järpe. Det finns dessutom relativt gott om ståtliga älgtjurar.
Om du vill vidare på leden rekommenderar vi att du går upp i utsiktstornet på Kindlahöjden. Kindlahöjden är med sina 425 meter över havet, en av Örebro läns högsta punkter. Endast långt i nordväst, på gränsen till Värmland, finns ett par toppar som är högre. Från Kindlahöjden får du en känsla av hur riktig gammelskog ska se ut.
Ett par hundra meter efter ingången mot Klosstjärn öppnar sig skogen och du får se det imponerande Röberget på höger sida. Enligt gamla sägner hölls förr danser på toppen under midsommarafton och ända in till soluppgången. Om du har möjlighet ska du vaka in en ny dag på Röbergets topp. Där leden lämnar reservatet finns en mer utförlig informationstavla om leder och stigar i Kindla. Du får en sista skymt av Röberget när leden passerar Kroktjärnen. 

Läs mer om Kindla naturreservat och Kindlahöjden under Se och göra


Nyberget

Sista kilometrarna känns i benen, först uppför ett litet berg, sedan ner och upp igen på berget Slöjdarkullen. Leden går genom ungskogar, som varit stora kalhyggen. Här finns gott om blåbär och lingon. Sista kilometern mot Nyberget sluttar leden nedåt och när man kommer ut på vägen finns en rastplats 100 meter bort. Här finns också goda badmöjligheter. Vid Nyberget kan man övernatta på vandrarhem som har kokmöjligheter. Där kan du också hämta dricksvatten. Fiskekort till sjöarna säljs av Hammarbackens hembygdsförening.

© 2023 REGION ÖREBRO LÄN