Etapp 6, HAMMARBY – PERSHYTTAN

Bild på Etapp 6 Bild på Etapp 6 Bild på Etapp 6

Fakta

Längd: 15 km

Tid: 4 h

Aktiviteter

HAMMARBY – PERSHYTTAN

Svårighetsgrad: Blå Blå kvadrat

På etapp 6 kan du uppleva Sveriges äldsta järnväg, rester från istiden och den imponerande Långforsen som har haft stor betydelse för järnhanteringen i trakten. När leden passerar Järleån kan du göra en avstickare in i naturreservatet som löper nedströms ån. I den lilla byn Källarhalsen passerar leden järnvägen Ervalla–Nora. Den invigdes år 1856 och är Sveriges äldsta normalspåriga järnväg och fungerar numera som museijärnväg. I Pershyttan har bergsmännen brutit järnmalm sedan 1300-talet. Här ser du landets enda vattenhjul med stånggång i fungerande skick. Etappens rastplats ligger vid Uvberget och där finns vindskydd, eldstad och toalett. 

Underlag: Höjdskillnad — skogsstig och skogsväg.
Höjd: 92 m ö h


Färskvatten

Vatten finns vid etappstart och etappmål. Vid Hammarby bygdegård finns utomhuskran för påfyllning av färskvatten. I Pershyttan finns toalett med vatten. Det finns även en kallkälla 1 km söder om Hammarby. 

Boenden

Hammarby bygdegård
Erik Andersgården
Kungsgatan36H
Lars Jans stugan
Ramshyttans hästgård/Horse farm
Ramshytte fd skola (Ramshyttan)


Transport

Det går täta bussturer på riksväg 50. Kliv av på hållplats Bergslagsleden, där  leden korsar riksväg 244.
www.lanstrafiken.se

HAMMARBY – PERSHYTTAN

Leden startar vid masugnsruinen efter Gislehyttan, som var i drift från år 1602 till år 1698. Platsen kallas Hyttfallet och är det översta fallet i Järleån nedströms Norasjön. Redan år 1544 fanns här en bergsmanshytta och samma år började den så kallade Kungshammaren att anläggas på befallning av Gustav Vasa.

Hammarby bruk

Utvecklingen av järnhanteringen har sedan århundraden inneburit utbyggnad och förnyelse av anläggningarna som kallas Hammarby bruk. Verksamheten avslutades först år 1923, då det nyligen restaurerade järnbruket lades ned för gott.
Leden passerar sedan över Järleån. Här kan du göra en avstickare in i Järleåns naturreservat, som löper nedströms ån. Järleåns naturreservat omfattar marken på båda sidor om ån och sträcker sig från Hyttfallet och cirka 4 km nedströms till Järle kvarn.
Reservatet har tillkommit dels för att skydda ån och dalgången med dess forsar, ravinformationer och yppiga vegetation. Dels för att skydda kulturlandskapet och kulturminnen från järnhanteringens storhetstid.
Mest anmärkningsvärd är kanske den helt opåverkade Långforsen, som har en fallhöjd på mer än 20 meter under sitt 1 200 meter långa lopp.

 

Kallkälla

Efter 1 km passerar leden en kallkälla, vars klara vatten ständigt sipprar fram ur berggrunden. Vattnet smakar bra, men dricks på egen risk. Etappen går sedan ut på ett kalhygge och vidare ut genom en sandig tallskog. Stigen leder upp till 185 meter över havet. Uppe på berget Röbraket bjuds du på en vacker utsikt mot Nora kyrka och Norasjön. Här uppe på den magra tallheden är tofsmes och grå flugsnappare och tjäder vanliga fåglar.
Därefter går leden nedåt, passerat över en liten bäck och går in i ett gammelskogsområde. Här finns över hundraårig gran- och tallskog. Öster om leden ligger ett spännande blockgrottsområde med stora flyttblock, som är övervuxna av mossa.
3,7 km från Hammarby finns ett gammalt barrträd som legat länge och murknat. Idag är trädet härbärge för skalbaggar och andra insekter. I närheten finns också resterna av en kolarkoja.

 

Fin utsikt

Efter 4,5 km går en markerad återvändsled upp till utsiktspunkten vid Stora Berget. Den är 200 meter och leder upp till en bergsplatå med utpräglad hällmarkstallskog med många gamla tallar. Från Stora Berget har du en vid utsikt mot väster och söder, med Noratrakten i norr och Kilsbergens nordligaste utlöpare i söder.

 

Jättegryta

Cirka 1,5 km efter Stora Berget finns en markerad återvändsled på cirka 300 meter som går förbi två stora jättegrytor. Jättegrytor är runda urholkningar i berg som troligen bildats genom att en så kallad löparsten börjat rotera i en ojämnhet i bergytan, som en följd av vatten som strömmat ned som ett vattenfall i ett lodrätt schakt i inlandsisen. Den runda sten som finns i en av jättegrytorna är den sista, och ännu ej utslitna, av de stenar som med vattnets hjälp urholkat berget.
5,7 km från starten i Hammarby ligger Uvberget, som har en rastplats med vindskydd, eldstad och torrtoalett och som ligger nära en liten bäck.

Läs mer om jättegrytor under Se och göra

 

Sveriges äldsta järnväg

Efter rastplatsen går leden, genom blandsskogsvegetation, fram till den lilla byn Källarhalsen. Här passerar leden järnvägen Ervalla–Nora, som fram till slutet av 1970-talet ingick i AB Nora Bergslags Järnvägars enskilda järnvägsnät. Den invigdes år 1856 och är Sveriges äldsta normalspåriga järnväg. Järnvägen är numera bibehållen som museijärnväg med trafik under sommaren, möjlighet finns att åka bland annat från Pershyttan. Strax söder om järnvägen, vid länsväg 244, finns täta bussförbindelser med Örebro och Nora.

Mosse

Efter att ha passerat civilisationen går leden över en relativt stor mosse. Denna har under lång tid och i stor omfattning nyttjats för torvtäkt. Strötorv, som bland annat använts till tätorternas torrtoaletter och vid avfallshantering har, var under första halvan av 1900-talet en viktig handelsvara. Längst stigen växer hjortron, odon och kråkbär.

Vid Digerberget finns vindskydd med eldplats och utanför skidanläggningen finns en dricksvattenkran. I Pershyttan, som är etappens etappmål, finns toalett med vatten och under säsong servering i de gamla tågvagnarna. Pershyttan är en bergsmansby, där bergsmännen brutit järnmalm och framställt järn sedan 1300-talet. I landskapet runt byn finns många spår och lämningar som berättar om bergsbruket 700-åriga historia. Planera gärna in en guidad tur i området. 

 

© 2024 REGION ÖREBRO LÄN