Postleden etapp 3, Sassalampi - Ljustjärn

Bild på Postleden etapp 3 Bild på Postleden etapp 3

Etappblad och karta

Fakta

Längd: 18 km

Sassalampi - Ljustjärn

Postleden är en 56 km lång vandringsled som går mellan Hällefors och Kopparberg i norra Örebro län. Leden går genom några av de stora naturreservat som avsatts för kommande generationer. Vandringen bjuder på vidsträckta utsikter, stora myrar, gammelskog och med goda möjligheter att söka såväl stillhet och äventyr. Leden passerar också ett antal brukslämningar, kolbottnar, torpställen och andra minnen från en tid då skogs- och bergsbruk var de viktigaste sysselsättningarna i Bergslagen.

Vithavet

Leden går längs norra kanten av sjön med det mystiska namnet Vithavet. I strandkanten finns en liten udde, som erbjuder en fin naturrastplats.

Ställbergsmossen

Naturreservatet Ställbergsmossen består av öppna mossar, kärr och myrstråk. Här finns också områden med gammelskog, där både tjäder och tretåig hackspett häckar. Skogen och myrarna var förr befolkade på ett annat sätt än idag. I området finns rester av både hölador, kolarkojor och kolbottnar. Postleden passerar i södra delen av reservatet.

Kaljoxadalen

Naturreservatet Kaljoxadalen är ett av Örebro läns största skyddade vildmarksområden. Här finns några av länets mest orörda barrskogar. Här har modernt skogsbruk aldrig förekommit, förutom i ett par mindre områden. I reservatet finns många spår av skogsbränder på stubbar och levande tallar. Enstaka tallar är över 400 år gamla. Från Petter Nilsberget har vandraren en fin utsikt över Nittälvsdalen.

Nittälven

Nittälven, som slingrar sig genom reservatet, har använts för flottning av timmer ända in på 1960-talet. Idag väljer många att paddla på den kanotled som följer älven. Nittälvens stränder och myrarna i området användes förr som slåttermark. Flera rester av ängslador finns i området. Vid Dansarbacken finns en kanotrastplats och en ditflyttad ängslada. Slåtterängen sköts av Ställdalens Naturstudieklubb.

Nittälvsbrännan

År 2000 inträffade en skogsbrand på Nittälvshedarna. Idag är brandområdet skyddat som ett spännande naturreservat, där besökaren kan se hur naturen kommer tillbaka efter en skogsbrand. Skogsbränder var förr ett naturligt inslag i skogens kretslopp. Många arter av växter, insekter och fåglar gynnas av en skogsbrand. Svedje- och brandnäva är två växter, vars frön behöver en temperatur på över 50 grader för att gro. Nävornas frön kan behålla sin livsduglighet i över hundra år medan de vilar i jorden.

Genstigsbrännan och Ljustjärnsskogen

Dessa är två naturreservat som skyddats för sina fina bestånd av naturskogsartad barrskog. Skogens ålder varierar mellan 90 och 250 år. Den gamla granskogen i sluttningarna ner mot den trolska lilla Ljustjärnen står högrest och tät. Tretåig hackspett och tjäder ses ofta i de båda reservaten. De är karaktärsarter i de äldre barrskogarna i Bergslagen. Den tretåiga hackspetten är beroende av döda eller döende träd där den hittar en stor del av sin föda i form av barkborrar.

Andtjärn

Här finns möjlighet att fiska ädelfisk framför allt regnbågslax. Fiskekort kan köpas i Kopparberg.

© 2022 REGION ÖREBRO LÄN