Om svårighetsgradering


Graderingen är anpassad för svenska låglandsleder som följer de kvalitetskriterier som tagits fram av det nationella ramverket för vandringsleder. För dig som besökare innebär det bl.a. att leden bör vara väl markerad i fält med orange färg, anordningar som exempelvis stättor och broar ska vara i gott skick och att passager utmed väg bör vara trafiksäkra att färdas på till fots. Du ska med andra ord kunna vandra tryggt och utan att behöva navigera efter en kompass. Vidare bör det finnas en regelbunden tillsyn av leden.

Vandringsledens officiella webbplats bör ge dig information om etapplängder med tidsangivelser, höjdmeter, korrekta kartor och tillfälliga avvikelser som t.ex. stormskadad skog. Dessutom bör du hitta information om rekommenderad utrustning, mobiltäckning, djurliv längs leden samt tillgång till dricksvatten. Du bör också hitta upplysning om tillgänglighet för besökare med funktionsnedsättning.

Som ett extra hjälpmedel för dig som vill besöka en kvalitetssäkrad svensk låglandsled finns därutöver en svårighetsgradering framtagen för att underlätta din planering och ge en bra bild av vilka förhållanden just din vandring erbjuder.

Tänk på att varje faktor bedöms enskilt där högsta nivån (=röd) avgör etappens eller ledens sammanlagda nivå (grön, blå eller röd).

Grön cirkel  Grön
Underlag   Jämnt och fast underlag.
Kupering  Genomgående flack terräng.
Teknisk svårighet Vandring utan behov av att ta stöd med händerna.
Konstruktioner Hinder som t ex stättor och trappor saknas.
Hinder Hinder som t.ex. stenar och rötter saknas.
Vatten Broar finns alltid vid passage över vattendrag.
Blå kvadrat  Blå

Ett eller flera av inslagen förekommer utmed etappen.

Underlag Ojämnt och/eller mjukt underlag.
Kupering  Vissa nivåskillnader förekommer.
Teknisk svårighet Några partier kan kräva stöd med händerna för att bibehålla balansen.
Konstruktioner Passage över t ex låga stättor och kortare trappor.
Hinder Mindre hinder i form av t ex stenar och rötter förekommer under enstaka partier.
Vatten Spänger förekommer.
Röd rektangel  Röd

Ett eller flera av inslagen förekommer utmed etappen.

Underlag  Löst eller halt underlag i kombination med branta partier.
Kupering Branta partier förekommer.
Teknisk svårighet Tekniska partier som kräver stöd med händerna förekommer.
Konstruktioner Passage över t ex höga stättor och längre trappor.
Hinder Återkommande partier med t ex stenar och rötter förekommer. Större hinder som måste klivas över, t ex enskilda klippblock
Vatten Spänger förekommer i kombination med djupare omgivande vatten.